روشن نشدن تردمیل

روشن نشدن دستگاه می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد. برای مشخص شدن عامل ایجاد این وضعیت می توانید به صورت مرحله به مرحله پارامتر های مختلف مانند اطمینان از وجود برق در پریز،سالم بودن کابل ورودی برق دستگاه،بررسی فیوز داخلی تردمیل و سالم بودن کلید اصلی تردمیل را چک کنید